Atopamos 281 técnicos/as que encaixan co teu proxecto.

Rebeca

Rebeca

Concello de Celanova

Celanova - Ourense AEDL

AEDL do Concello de Celanova

Ricardo

Ricardo

Concello de Rubiá

Rubiá - Ourense AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Rubiá

Roberto

Roberto

Concello de Baiona

Baiona - Pontevedra AEDL

Persoal técnico do Concello de Baiona

Roberto

Roberto

Concello de Abadín

Abadín - Lugo AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Abadín

Rocio

Rocio

Experto en Desenvolvemento local, Emprendemento social e Asociacionismo e voluntariado

Concello de Boborás

Boborás - Ourense AEDL

AEDL do Concello de Avión, Beariz e Boborás

Rocio Anabel

Rocio Anabel

Experto en Plan de negocio e viabilidade, Asesoramento en emprendemento e Emprendemento social

Asociación de empresas de inserción de Galicia

Santiago de Compostela - Coruña, A Axente de Emprego

Persoal técnico axente de emprego da Asociación de empresas de inserción de Galicia

Rosa

Rosa

Experto en Asesoramento en emprendemento, Desenvolvemento local, Dinamización comercial e Emprego autónomo

Concello de Xove

Xove - Lugo AEDL

AEDL do Concello de Xove

Rosa Ana

Rosa Ana

Experto en Trámites e licenzas, Plan de negocio e viabilidade, Internacionalización, Emprendemento social, Emprego autónomo, Dinamización comercial, Desenvolvemento local, Asociacionismo e voluntariado e Asesoramento en emprendemento

Concello de Ponteareas

Ponteareas - Pontevedra AEDL

A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL), é un organismo encargado de fomentar e dinamizar a actividade económica, contribuír á creación de emprego e facilitar a constitución e implantación de empresas, todo iso en prol de conseguir mellores condicións de vida e benestar. FUNCIÓNS: a) Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, de proxectos empresariais de promoción económica local e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbi­to local, identificando novas actividades económicas e posibles emprendedores, así como prospección das necesidades de persoal das empresas co obxecto de identificar novos viveiros de emprego. b) Difusión e estímulo de potenciais oportunidades de creación de actividade entre as persoas desempregadas, promotores e emprendedores, así como institucións colaborado­ras, levando a cabo accións de sensibilización cara á promoción dunha maior conciencia empresarial como oportunidade de emprego. c) Acompañamento técnico no inicio de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas. d) Apoio aos promotores das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento, mediante a aplicación de técnicas de consultoría en xestión empresarial e asistencia nos procesos formativos ade­cuados para contribuír á boa marcha das empresas creadas. e) Calquera outra que contribúa á promoción e implantación de políticas activas de em­prego, relacionadas fundamentalmente coa creación de actividade empresarial

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia