Atopamos 282 técnicos/as que encaixan co teu proxecto.

Rosa Ana

Rosa Ana

Experto en Trámites e licenzas, Asesoramento en emprendemento, Asociacionismo e voluntariado, Desenvolvemento local, Dinamización comercial, Emprego autónomo, Emprendemento social, Internacionalización e Plan de negocio e viabilidade

Concello de Ponteareas

Ponteareas - Pontevedra AEDL

A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL), é un organismo encargado de fomentar e dinamizar a actividade económica, contribuír á creación de emprego e facilitar a constitución e implantación de empresas, todo iso en prol de conseguir mellores condicións de vida e benestar. FUNCIÓNS: a) Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, de proxectos empresariais de promoción económica local e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbi­to local, identificando novas actividades económicas e posibles emprendedores, así como prospección das necesidades de persoal das empresas co obxecto de identificar novos viveiros de emprego. b) Difusión e estímulo de potenciais oportunidades de creación de actividade entre as persoas desempregadas, promotores e emprendedores, así como institucións colaborado­ras, levando a cabo accións de sensibilización cara á promoción dunha maior conciencia empresarial como oportunidade de emprego. c) Acompañamento técnico no inicio de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas. d) Apoio aos promotores das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento, mediante a aplicación de técnicas de consultoría en xestión empresarial e asistencia nos procesos formativos ade­cuados para contribuír á boa marcha das empresas creadas. e) Calquera outra que contribúa á promoción e implantación de políticas activas de em­prego, relacionadas fundamentalmente coa creación de actividade empresarial

Rosa Asunción

Rosa Asunción

Concello de Sandiás

Sandiás - Ourense AEDL

AEDL do Concello de Sandiás

Rosa Mª

Rosa Mª

Experto en Asociacionismo e voluntariado e Trámites e licenzas

Asociación Autismo Ourense

Ourense - Ourense Axente de Emprego

Axente de emprego da Asociación Autismo Ourense

Rosa María

Rosa María

Concello de Mugardos

Mugardos - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Mugardos

Rosa María

Rosa María

Concello de Barreiros

Barreiros - Lugo AEDL

Persoal técnico AEDL Concello de Barreiros

Rosa María

Rosa María

Mancomunidade Municipios da Comarca de Ordes

Ordes - Coruña, A AEDL

Persoal técnico AEDL da Mancomunidade de Ordes

Rosario

Rosario

Concello de Rois

Rois - Coruña, A AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Rois

Ruth

Ruth

Experto en Trámites e licenzas

Concello de Monfero

Monfero - Coruña, A AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Monfero

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia